سیتم بین المللی واحد ها (SI)

International System Units (SI)

مقدار فیزیکی واحد علامت شرح
واحدهای پایه SI
طول متر m فاصله طی شده توسط نور در خلا در مدت 1/299،792،458 ثانیه
Meter
جرم کیلوگرم kg جرم واحد بین المللی که در محل تعیین آحاد بین المللی (BIPM) نزدیک پاریس نگهداری میشود.
Kilogram
زمان ثانیه s زمان تابش 9،192،631،770 موج از اتم سزیوم 133
Second
جریان الکتریکی آمپر A جریان ثابتی که، اگر بین دو رشته سیم مستقیم و موازی با طول بینهایت و سطح مقطع قابل اغماض و گرد ، با فاصله یک متر از هم در خلا قرارداشته باشند عبور نماید، بین آندو نیرویی معادل 7-^10*2 نیوتن بر متر طول ایجاد نماید.
Ampere
دمای ترمودینامیک درجه کلوین K کسر 1/273.16 از دمای ترمودینامیکی نقطه سه وضعیتی آب
degree Kelvin
تعداد ذرات مول mol مقداری از هر ماده که تعداد کوچکترین جزء آن ماده مساوی تعداد اتم های موجود در 0.012 کیلوگرم از کربن 12 باشند
Mole
شدت روشنایی شمع cd شدت روشنایی مستقیم ، تابنده از سطح 1/600،000 متر مربع جسم سیاه در نقطه انجماد پلاتین در فشار 101،325 نیوتون بر متر مربع
Candle
واحدهای خاص در سیستم SI
نیرو نیوتن

N = kg * m / s^2

نیرویی که بتواند شتاب یک متر بر مجذور ثانیه را در جرم یک کیلو گرم ایجاد نماید
Newton
کار ژول j = N * m کار معادل با جا بجایی محل اثر نیروی یک نیوتن نیرو به مقداریک متر در خط مستقیم
انرژی
مقدار حرارت Joule
شار الکتریکی کولومب C = A * s مقدار الکتریسیته جا بجا شده توسط یک آمپر در یک ثانیه
Coulomb
توان وات W = j / s مقدار کار انجام شده در یک ثانیه توسط یک ژول انرژی
Watt
پتانسیل الکتریکی ولت V = W / A اختلاف پتانسیل دو نقطه از یک رسانا با جریان یک آمپر، در حالی که توان مصرفی بین این دو نقطه یک وات باشد
Volt
ظرفیت الکتریکی فاراد F = C / V ظرفیت خازنی که یک کولومب شارز بین دو صفحه آن اختلاف پتانسیل یک ولت ایجاد گردد
Farad
مقاومت الکتریکی اهم Ω = V/A مقاومت رسانای ساده ای ( بدون ایجاد میدان الکتریکی) که با اختلاف پتانسیل یک ولت، جریان یک آمپر در آن ایجاد گردد
Ohm
شار مغناطیسی وبر Wb = V s جریان انتشاری حاصل از نیروی میدان الکتریکی یک ولت در یک دورمسیر وقتی ولتاژ در مدت یک ثانیه به طور یکنواخت به صفر برسد
Weber
القای الکتریکی هانری H = V s / A القا ایجاد شده در مدار بسته ای با میدان نیروی الکتریکی یک ولت و تغییر جریان به مقدار یک آمپر به طور یکنواخت در یک ثانیه
Henry
شار روشنایی لومن lm = cd sr جریان نور یکنواخت منتشر شده با شدت یک شمع  در مخروطی با زاویه راس یک استرادیان
Lumen
مقدار روشنایی لوکس lx = lm / m^2 نور تابنده با شدت یک لومن از یک متر مربع
Lux
واحد های ترکیبی  SI
مقدار فیزیکی واحد SI علامت
سطح Area متر مربع m^2
حجم Volume متر مکعب m^3
فرکانس Frequency هرتز

Hz = (cycle/s)

چگالی Density (Mass Density) کیلوگرم بر متر مکعب kg/m^3
سرعت Velocity متر در ثانیه m/s
سرعت زاویه ای Angular Velocity رادیان در ثانیه rad/s
شتاب Acceleration متر بر مجذور ثانیه m/s^2
شتاب زاویه ای Angular Acceleration رادیان بر مجذور ثانیه rad/s^2
فشار Pressure نیوتن بر متر مربع ( پاسکال) Pa = N/m^2
تنش سطحی Surface Tension نیوتن بر متر N/m
گرانروی مطلق (حرکتی) Dynamic Viscosity نیوتن ثانیه بر متر مربع N*s/m^2
گرانروی جنبشی Kinematic Viscosity متر مربع در ثانیه m^2/s
ضریب انتشار Diffusion Coefficient
رسانایی گرمایی Thermal Conductivity وات بر متر درجه کلوین W/m*K
شدت میدان الکتریکی Electric Field Strength ولت بر متر V/m
چگالی شار مغناطیسی Magnetic Flux Density وبر بر متر مربع (تسلا) T=Wb/m^2
شدت میدان مغناطیسی Magnetic Field Strength آمپر بر متر A/m